LIGJI  NR. 10433, DT 16.06.2011, PER INSPEKTIMIN NE REPUBLIKEN E SHQIPERISE

VKM NR. 1081, DT. 21.10.2009, PER ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E AKU

LIGJI PER USHQIMIN, NR 9863 DT 28.01.2008

 

Sektori i Inspektimit te Ushqimit, Ushqimit per Kafshe me Origjine Joshtazore dhe Operatoreve te Biznesit

– Ligje

LIGJI_8443_21.01.1999 PER VRESHTARINE , VEREN DHE PRODUKTET E TJERA TE RRUSHIT

LIGJI_9199_26.02.2004 PROD. BIO

LIGJI_10081_23.02.2009 PER LICENSAT

LIGJI I USHQIMIT

LIGJI NR.87 PER VAJIN E ULLIRIT

LIGJI PER KRIPEN E JODIZUAR 

PER MBROJTJEN E SHENDETIT NGA PRODUKTET E DUHANIT

RREGULLORJA E BRENDSHME PER DUHANIN

LIGJI I INSPEKTIMIT NR. 10433 DT.16. 06. 2011

– VKM

VENDIM I KM 538_26.05.2009 PER QKL

VENDIM I KM_177_06 03 20121 AMBALAZHET DHE MBROJTJET E TYRE 

VENDIM I KM_1344_10 10 20081 ETIKETIMI

VKM NR.1081 DT.21.10.2009 PER ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E AKU-SE

 

 

 

Sektori I Inspektimit te Ushqimit, Ushqimit per kafshe me origjine Shtazore dhe Operatoret e

Biznesit

– Ligjet

LIGJI I INSPEKTIMEVE

LIGJI NR 76_2014 LIGJI IDUHANIT I NDRYSHUAR

LIGJI NR 9441 DT 11 11 04, I NDRYSHUAR ME 26.03.13

LIGJI PER MIRATIMIN E AKTIT NORMATIV NR 4 DT 16 8 2012

LIGJI PER SHERBIMIN VETERINAR- I NDRYSHUAR ME 26.03.13

LIGJI I USHQIMIT I KONSOLIDUAR(NDRYSHIMET E LIGJIT TE LICENCAVE DHE INSPEKTIMIT)

– Paketa Higjenike

FZ ESTRA 80 PAKETA HIGJIENIKE DT 13.04.2012

UDHËZIM NR.5, DT 25.03.2011 KERKESAT PER QUMESHTIN

– Udhezime

11 UDHEZIMI11 MBZHRAU PER TREGJET

USHEZIM 12 DT 29 09 2010 METODA E MARRJES SE MOSTRAVE PER MYKOTOKSINAT

UDHEZIM 19 DT 17 11 2010 METODA E MARRJES SE MOSTRAVE PER KONTR.ZYRTARE TE NITRITEVE

UDHEZIMI 16 I MINISTRIT MBUMK ADITIVET

UDHEZIMI NR 2 DT 17 2 2010

UDHEZIMI NR 8 DT 05 08 2007 TARIFAT DYTESORE PIK

– Urdhera

URDHER NR 234 DT 20 05 2014 NDRYSHIM PER 438

URDHER QUMESHT 286 NDRYSHIM I URDHERIT 438

URDHER.234.DT.20.05.2014 NDRYSHIM I 261

URDHER.235.DT.20.05.2014 GJURMUESHMERIA

URDHER 363 RREGULORE PER MBETJET FARMAKOLOGJIKE NE USHQIME PRODUKTE SHTAZORE

URDHER ENZIMAT USHQIMORE

URDHERI 125 PER PROCESET E THERJES

178URDHERI 178 DATE 04 06 2012

URDHER 183 DT 25.5.07 RREG.85304

URDHER 192 DT 6.6.2011

URDHER 194 DT 6 6 2011 MBI KUSHTET E IMPORTIT TE DISA USHQIMEVE NGA ALFATOXINAT

URDHER 261 DT 10.09.2009 KRITERET MIKROBIOLOGJIKE

URDHER 310,DT 26.6.2006 MBI VENDOSJEN E NIVELEVE DHE FREKUENCAVE TË KAMPIONIMIT

URDHER 331,DT 17.11.2010

URDHER 357 DT 22.12.11 MBI KUSHTET E TREGTIMIT DHE PERDORIMIT TE TIROSTATIKEVE

URDHER NR 10 DT 13 01 2010 

URDHERI 184,date 25.04.07 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “QE SHFUQIZON DISA DIREKTIVA

USHQIME PER PERDORIM TE VECANTE

USHEZIM NR.5, DT 07.09.09 UDHEZIMI I MBETJEVE TE PESTICIDEVE NE USHQIMET SHTAZORE

URDHER NR 438, DT 7.10.2008 RREGULLORE E QUMESHTIT E PLTE 2008

URDHER 330 ,DT 6.7.2006 MBI VENDOSJEN E RREGULLAVE TË DETAJURA PËR KAMPIONIMIN ZYRT

URDHER 382,DATE 31.07.2006 RREG. 882

1-REGULLORET-E-VEZEVE

2- RREGULLORJA 2 VEZA

3- REGULLORE-E-VEZEVE-3-3

CVMISHI1NETHERTORE

RREGULLORE MJALTI(1)

VENDIM I KM_538_26.05.2009 PER LICENCAT

VKM 1081 

VKM 760 PER GJURMUESHMERINE E PRODUKTEVE USHQIMORE ME ORIGJINE SHTAZORE

VKM 1344 PER ETIKETIMIN E PRODUKTEVE

VKM NR 1081 DT 21 10 2009 

VKM PER STANDARTET VETERINARE TE PUSHTETIT VENDOR – 16 01 2013

 

 

Sektori i Kërkimit Shkencor dhe Dokumentacionit

URDHER NR 187, DT 23.04.2014, PER PERBERJEN E KOMITETIT SHKENCOR DHE PLANEVE SHKENCORE, PRANE AKU

URDHER NR 285, DT 02.06.2014, PER NDRYSHIMIN NE PERBERJEN E KOMITETIT SHKENCOR DHE PLANEVE SHKENCORE, PRANE AKU

UdhezimUDHEZIM NR.2, DT 14.02.2013, PER KRIJIMIN DHE FUNKSIONIMIN E KOMITETIT SHKENCOR DHE PLANEVE SHKENCORE, PRANE AKU

 

Sektori i Koordinimit dhe Mbeshtetjes se Laboratoreve

Urdhër Nr.235 datë 20.05. 2014 “Për kërkesat e gjurmueshmerise të produkteve me origjinë shtazore”

VKM Nr. 475, datë 10.07.2003 “Per karakteristikat e vajrave të ullirit”.

VKM Nr. 750, datë 14.07.2010“Për miratimin e rregullave të inspektimit karatinor fitosanitar”

Kontrata per Sherbimin e Mbrojtjes se Bimeve

Ligji 71 2013 ndryshim-ne-ligjin-nr 9362

Ligji Nr. 74 2013 Për disa ndryshime ne ligjin 9863

Ligji Nr. 84 2013 shfuqizimi i ligjit 8411 Per ushqimet e blegtorise

Ligji nr. 87 2013 “Për kategorizimin e prodhimit, etiketimit dhe tregtimit e vajit të ullirit dhe vajit të bërsive të ullirit

Ligji Nr. 9362, datë 24.3.2005 ”Për shërbimin e mbrojtjes së bimëve”

Ligji nr. 9441, datë 11.11.2005 “Për prodhimin, grumbullimin, përpunimin

Ligji Nr. 9863, datë 28.01.2008 “Për ushqimin”

Ligji nr. 9908, date 24.04.2008 ndryshim-ne-ligjin-nr 9362

Ligji Nr. 10433 datë 16.6.2011 Për inspektimin

Ligji Nr. 10465, datë 29.09.2011“Për shërbimin veterinar në Republikën e Shqipërisë”

Paketa higjienike dt 25.11.2010 – Copy

Per-parandalimin-e-crregullimeve-te-shkaktuara-nga-pamjaftueshmeria-e-jodit-ne-organizmin-e-njeriut

Udhëzim Nr 4 datë 04.04.2013 “Për përcaktimin e komponimeve të përgjithshme polare në vajrat për skuqje”.

Udhëzim Nr 207 datë 31.03.2015 “Për përcaktimin e treguesve të sigurisë së miellit dhe të grurit

Udhëzim Nr. 1, datë 05.02.2016,”Për vendosjen e niveleve maksimale për disa kontaminues në produktet ushqimore

Udhëzim Nr. 5, datë 07.09.2009 “Mbi nivelet maksimale të mbetjeve të pesticideve

Udhezim Nr. 8, datë 08.05.2007 Mbi tarifat e të ardhurave dytësore

Udhëzim Nr. 12, date 29.09.2010 Për metodat e marrjes se mostrave dhe analizimit

Udhëzim Nr. 16, datë 22.12.2014 “Për përcaktimin e kriterit të pastërtisë së ngjyruesve

Udhëzim Nr. 18 datë 17.11.2010 Për aditivët ushqimorë

Udhëzim Nr.14, datë 13.12.2012 Mbi kriteret qe duhet te plotesoje nje laborator veterinar i autorizuar

Udhëzim Nr.16, datë 29.08.2011 Për aditivët ushqimorë të tjerë nga ngjyruesit dhe ëmbëlsuesit

Udhëzimi Nr. 8 datë 21.7.2008 Për materialet dhe artikujt qeramik të përcaktuar të

Urdhër Nr 125 date 30.03.2007 Për miratimin e rregullores për disa sheqerna për përdorim njerëzor.

URDHËR Nr. 2 datë 08.01.2007 TVBN Peshk

Urdhër Nr. 4 datë 09.01.2007 Për miratimin e rregullores Mbi kriterin e pastërtisë

Urdhër Nr. 72 date 15.03.2011 Për miratimin e akt-kontrollit mbi inspektimin e

Urdhër Nr. 123 datë 30.03.2007 Për miratimin e rregullores “Për mjaltin”.

Urdhër Nr. 192, datë 06.06.2011 Për miratimin e rregullores “Mbi substancat e padëshiruara në ushqimin e kafshëve”

Urdhër Nr. 234 datë 20.05.2014, Për zëvendesimin e aneksit I të Urdhërit nr. 261, datë 10.09.2009

Urdhër Nr. 266 date 29.08.2011 Për mirtamin e rregulores “Për industrializimin dhe tregtimin e ujrave minerale natyrale

Urdhër Nr. 322 datë 20.11.2012 Per performancen e metodave analitike dhe interpretimin e rezultateve te analizave laboratorike”

Urdhër Nr. 345 datë 15.12.2012 Mbi miratimin e laboratoreve veterinare shteterore ne Republiken e Shqiperise

Urdhër Nr. 444 datë 7.12.2007 Për miratimin e rregullores “Për lengjet e frutave dhe produkteve te ngjashme me to”

 

 

Sektori i Pikave te Inspektimit Kufitar

URDHERI 168 Per PIK-et

urdher.374

217-2016.pdfNdryshimet e ligjit per MB. e bimeve

Urdher8572date14 11 2005

Manuali per Inspektimin Fitosanitar ne PIK_opt

Rregullore PMV

Udhezimi per plehrat

Udhezim 5 MMSHB

Udhezimi nr 8 dt 05 08 2007 Tarifat Dytesore PIK

Udhezimi_nr.5,_dt.14.5.2014_mbetjet_e_pesticideve

Urdher 331,date 17.11.2010 miratimi i listes se vendeve jo antare te BE per importet e molusqeve

Urdher 438date 7 10 2008 rregullore e qumeshtit e plote 2008 (6)(1)

Urdher qumesht per PIK 286

Urdher 178,date04.06.2012

Urdheri 250 afati i jetegjatesise se produkteve

Vkm inspektorati mbikqyrjes se tregut

VKM_nr.1344,_date_10.10.2008_etiketimi (1)

15-10-28-10-34-15Udhezim_Nr_13date_29_09_2010_vendosja_e_nivele_maksimale_per_disa_kontaminues (1)

15-10-28-10-50-21Udhezimi_nr.207,_dt.31.03.2015_per_miellin

15-10-28-10-56-00LEGJISLACIONI_I_USHQIMIT_-_KonceptPerf

Albania-BIP-s

Call for data-Shellfish-sanitation

Draft-kodi i etikës për inspektorët në republikën e shqipërisë

Food safety and veterinary

Ligji Nr 9863 datë 28. 1. 08 i ndryshuar me 26.03.20013

Ligji Nr. 64_2012, date 31.5.2012 per peshkimin

Ligji per Sherbimin Veterinar – i ndryshuar me 26.03.13

Manual_per_Pikat_e_Inspektimit_Kufitar1 Urdheri 620,date 28.12.2008

 

 

Sektori i Inspektimit te Mbrojtjes se Bimeve dhe Imputeve Bujqesore

– Ligji per inspektimin

Ligji nr._10433_date16.06.2011.per Inspektimin ne Republiken e Shqiperise

– Per duhanin

Ligji i duhanit 8691 16.11.2000

Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin nr 8691 dt 16.11.2000

– Per licencat

Ndryshim ne ligjin e licencave

VKM 538 per licencat,autorizimet e lejet

VKM 1295 date 29.12.2009

Ligji nr. 10081 dt. 23.02.2009 per licencat

– Per materialin mbjelles shumezues bimor

Udhezimi nr.5 dt.16.02.2012 sasite e tregt.mmshb pe proc-regjistr.

VKM 86 foragjere drithra date_30.01.2013__1_

VKM nr530,531 date 13.06.2013

LIGJ 10416 Per Materialin Mbjelles dhe Shumzues Bimor

Ndryshim ne Ligjin 10416

Per disa ndryshime dhe shtesa ne ligjin nr.10416 dt 7.4.2011

Udhezim nr.18 dt.27.02.2012 per sasine e materialit mbj.per perdorim vetiak

– Per plehrat e perdorimit per bimesine

LIGJ 10390 date 3.3.2011 Per Plehrat e Perdorimit per Bimesine

Per disa ndryshime dhe shtesa ne ligjin nr 10 390, dt 3.3.2011

Udhezimi 9 per plehrat

Udhezimi nr 107 datë 2 12 2002

Vendim i KM_774_07.11.2012 per Plehrat(1)

Vendim i KM_923_21.12.2011 per Plehrat

– Per produktet e mbrojtjes se bimeve

VENDIM Nr.462 Dt 11.7.2012

VKM Nr.1188 Dt 20.8.2008

VKM Nr.1555 Dt 12.11.2008

VKM.NR.32.Dt 20.1.2016

Ligji nr 9362date 24.3.2005 Per sherbimin e mbrojtjes se bimeveurdher 24